חיפוש

הודעה לציבור  בדבר שילוט ומודעות בעלי מסר פוליטי במסגרת תעמולת הבחירות

המועצה המקומית גן יבנה מבקשת להבהיר לציבור הרחב את הכללים והנחיות הקבועים בדין ובהנחיות משרד הפנים בכל הקשור לשלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי.

  1. הוראת סע' 6(ג) לחוק העזר לגן יבנה (שמירת הסדר והניקיון ) התשנ"ג-1993 קובעת כי:

"ג( לא ידביק אדם, לא יתלה, לא ירשה לאחר להדביק או לתלות ברחוב מודעות, דברי דפוס, כתב פרסומת או דברי תעמולה אחרים על קירות, עמודים וכיוצא באלה, אלא על לוחות שקבעה המועצה ובאמצעותה בלבד;

  1. ההגבלות הקבועות בסעיף 10(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 לעניין מודעות מודפסות הינם:

" (1)               המודעה לא תהא גדולה מ-50 על 70 סנטימטר;

(2)                   (בוטלה);

(3)                   המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים;

(4)                   המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות."

 

  1. לוחות המודעות המיועדים להדבקת מודעות של תעמולת בחירות הוצבו במיקומים הבאים:

כיכר מעדנות, כיכר יד לבנים וביציאה לכיוון חצור.

  1. המועצה באמצעות ועדת הבחירות תקבע אמות מידה לחלוקת שטחי הפרסום בין הרשימות השונות על גבי לוחות המודעות. אמות מידה אלו תפורסמנה ותחולקנה לרשימות השונות.
  2. על אף האמור תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה עפ"י חוק הדרכים (שילוט) תשכ"ו-1966.
  3. המועצה תפעל לאכיפת האמור בהודעה זו בהתאם לסמכויות המוקנות לה עפ"י דין וחוקי העזר שלה ומדיניות הרישוי והאכיפה בנושא תהיה אחידה ושיוויונית.

 

המועצה המקומית גן יבנה

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות