חיפוש

אושר תקציב מועצת גן יבנה לשנת 2016

מועצת גן יבנה עמדה ביעדיה אישרה את תקציבה לשנת 2016 שיעמוד על 102.1 מליון שקלים.

מועצת גן יבנה שמקפידה להתנהל באיזון תקציבי מזה שנים רבות, מוגדרת כאיתנה על ידי משרד הפנים, וזוכה מזה 9 שנים רצופות בפרס הניהול התקין של משרדי הפנים והאוצר, אישרה ביום חמישי האחרון את הצעת התקציב הרגיל שלה לשנת 2016.

לקראת הגשת הצעת התקציב החדש, הודיע ראש מועצת גן יבנה דרור אהרון שיש להמשיך לצמצם הוצאות הנהלה וכלליות, ולהפנות את מירב התקציב לשיפור השירות הניתן לתושבי הרשות.

תקציב המועצה לשנת 2016 הוכן על ידי מנהלי המחלקות השונים, ורוכז על ידי סגן ומ"מ ראש המועצה עו"ד סביון יניב האמון על תיק הכספים, גזבר המועצה אלון מדהלה והיועצים החשבונאיים. בעבודתם יצרו תקציב שבנוי על איזון חזוי בין הכנסות להוצאות, ועם זאת התחשבות בשינויים העלולים לחול במצב הכללי של המשק ולפגוע בהכנסות המדינה שישליכו על תקצוב הרשויות המקומיות, בשינויים במצב הבטחוני והיערכות לתרחישים חדשים בשוק המקומי והבינלאומי, ובהעלאת שכר המינימום והסכמי שכר חדשים במגזר הציבורי.

תקציב 2016 אושר בישיבת מליאה שלא מן המנין ביום חמישי האחרון, ע"י 7 מבין 9 חברי המועצה שנכחו בישיבה, למרות ששניים מחברי האופוזיציה בחרו לצאת בזמן ההצבעה.

התקציב יעמוד על 102.1 מליון שקלים (כולל 1.3 מלש"ח במותנה). ביחס לתקציב 2015 שהסתכם ב-96.7 מליון שקלים, תקציב 2016 גדל ריאלית בכ-5% בלבד.

בתחומי החינוך, התרבות והספורט יגדלו הוצאות המועצה מ-37.8 מלש"ח לכ- 40 מליון שקלים, המהווים כ-40% מתקציבה הרגיל של המועצה לשנת 2016. ההשקעה הניכרת בחינוך מתוך התקציב הרגיל, אליה מתווספים מליוני שקלים בשנה בדמות תקציבים בלתי רגילים לבנייה והצטיידות, מלמדים על המקום המשמעותי שמייחסת מועצת גן יבנה לתחום החינוך, והעמדתו בראש סולם העדיפויות.

בתחום הוצאות ניהול המועצה אין בתקציב 2016 שינוי מהותי ביחס לשיעור ההוצאות בתקציב הקודם.

סעיף ההוצאות "ניהול ופעולות מועצה" שכולל את ההוצאות השוטפות של כל מחלקות המועצה למעט החינוך, התרבות הספורט והרווחה, עומד על 41.2 מליון שקלים לעומת 38.2 מליון שקלים ב-2015. עיקר הגידול הינו בתוספת ושיפור פעולות המועצה בתחומי חזות הישוב וגינון, היטלים בגין הטמנת אשפה וגזם, ניקיון והדברה, אחזקת תשתיות, וכן הרחבת המוקד העירוני, שירותי השמירה והסיור והפיקוח.

בתקציב הרווחה לשנת 2016 ניכר לכאורה קיטון מ-11.4 מליון שקלים ב-2015 ל-10.6 מליון שקלים ב-2016, שמקורו בירידה במספר המקרים המורכבים והצרכים הממומנים על ידי משרד הרווחה, אלא ששיעור ההשתתפות של המועצה עולה, מתוך החשיבות שהרשות מייחסת לתחום השירותים החברתיים.

ראש המועצה דרור אהרון הודה לחברי המועצה על אישור התקציב, אותו מנהלת המועצה מזה שנים באופן מאוזן תוך הרחבת השירות לתושב, למרות קיצוצים תקציביים צפויים בתקציב המדינה. "עיקר התוספת בתקציב מופנית לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כמו גם ולשיפור השירותים הניתנים לתושבים" .

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות