חיפוש

ממונה תלונות הציבור

שם הממונה על תלונות הציבור: רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה
כתובת: לשכת ראש המועצה, רחוב הרצל 1 גן יבנה 7080000
טל': 08-8545683
פקס': 08-8574566
דואר אלקטרוני: pninaav@gan-yavne.co.il

כללי:
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה: 1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו. 2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

תמצית המקרים בהם לא יתקיים בירור תלונה:
1. עניין התלוי ועומד בבימ"ש או בי"ד או שבימ"ש או בית דין הכריע בו לגופו;
2. תלונה שהממונה מגדירה קנטרנית או טורדנית;
3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
4. תלונת עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד
5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה.

הממונה רשאי שלא לדון בתלונות שניתנה לגביהן החלטה שניתן היה להשיג עליה ו/או במקרה בו חלפה שנה מיום המעשה או מהיום בו נודע למתלונן עליו.
במקרים הנ"ל יודיע הממונה למתלונן כי אינו מטפל בתלונה, בצירוף נימוקים רלבנטיים.

אופן הגשת התלונה
תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן, תיחתם בידי המתלונן ויצויינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

הקליקו כאן לעיון בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות