חיפוש

מבקר פנים

מבקרת המועצה: שרה שניר
כתובת: רח' הרצל 6
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-8545663
פקס': 08-8545602
דוא"ל: sara.snir@gmail.com

מבקר המועצה פועל מכח צו המועצות המקומיות, המגדיר את תפקידיו ודרכי פעולתו: לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין ובימי מי שמוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת נקבעים על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת ועדת הביקורת.

דו"ח המבקר מוגש לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת. לאחר שוועדת הביקורת דנה בדו"ח ובהערות ראש המועצה והגישה את סיכומיה והצעותיה יאושר הדו"ח ע"י מליאת המועצה בישיבה שלא מן המניין, לאחר דיון בהצעות ובסיכומי הוועדה.

עבודת הביקורת נחלקת לשניים:

  1. ביקורת בזמן אמת – בכל ישיבה, בכל דיון ובכל עת וצורך מביעה הביקורת את דעתה ומתריעה, על מנת למנוע טעות או מעשה בלתי חוקי או בלתי תקין. כן נוטלת הביקורת חלק בתהליך הבקרה הניהולית שמטרתה לבחון את יישום החוקים, התקנות והנוהלים של הארגון על ידי עובדיו ונותני השירותים בזמן אמת וזאת על מנת למנוע השתת עלויות בלתי הכרחיות ובלתי צפויות על הרשות ולצמצם את הסיכונים ליצירת כשלים.
  2. ביקורת של יחידה במועצה, של פעולה מסוימת, או של ישות חיצונית שעל פי החוק מבקר הרשות מוסמך לבקרה. ביקורת זו מטרתה לבחון את הפעילויות השונות, תקינותן, יעילותן, התועלת המופקת מהן והאם עצם ביצוען ואופן ביצוען משקפים את החלטות המועצה ויעדיה. מטרתה להפיק את הלקחים וליישמם, ועל ידי כך לשפר את הביצועים בעתיד.

דו"חות ביקורת: 

דו"ח ביקורת לשנת 2014 חלק ראשון

דו"ח ביקורת לשנת 2014 חלק שני

דו"ח ביקורת לשנת 2014 חלק שלישי

דו"ח ביקורת לשנת 2014 חלק רביעי

דו"ח ביקורת לשנת 2014 חלק חמישי

דו"ח ביקורת לשנת 2014 חלק שישי

דוח ביקורת 2015 אתר המועצה

דוח ביקורת לשנת 2016 חלק 1

דוח ביקורת לשנת 2016 חלק 2

דוח ביקורת לשנת 2016 חלק 3

דוח ביקורת לשנת 2016 חלק 4


דוח ביקורת לשנת 2017 חלק 1


דוח ביקורת לשנת 2017 חלק 2

דוח ביקורת לשנת 2017 חלק 3

דוח ביקורת לשנת 2017 חלק 4
דוח ביקורת לשנת 2017 חלק 5

דין וחשבון על תלונות הציבור לשנים 2017-2018

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות