חיפוש

גזברות

גזבר: אלון מדהלה
מזכירה: לימור ועקנין
כתובת: רח' הרצל 6
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-8545602
פקס': 08-8545603
דוא"ל:
alonm@gan-yavne.co.il

הגזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו נבנה תקציב המועצה, ומנוהלים המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.

למחלקת הגזברות כפופות מחלקת הגביה, מחלקת הרכש, והנהלת החשבונות.

מחלקת הגזברות אחראית ל:

 • הכנת התקציב השנתי הרגיל ותקציב הפיתוח (תב"ר), ניהולם ועדכונם בהתאם למקורות המימון
 • איתור וייזום מקורות מימון לתקציב הרגיל ולתקציב הפיתוח
 • יעוץ כלכלי להנהלת הרשות וליחידותיה
 • בדיקות וליווי נושאים נכסיים
 • ריכוז, ניהול ובקרה על הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות הרשות
 • כתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאים כספיים
 • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
 • טיפול בביטוחים, התקשרויות ומכרזים

מחלקת הגביה אחראית לגביית הארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרות והיטלי בניה, אגרות חינוך, שכר לימוד חינוך, אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות.

לכניסה ישירה לעמוד מחלקת הגבייה לחץ כאן

קניין: שמריה דמארי
מזכירה: אופירה כהן
כתובת: רח' הרצל 6
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-8545606
פקס': 08-8545603
דוא"ל: shmaryaD@gan-yavne.co.il

המחלקה אחראית ל:

 • הוצאת הזמנות לספקים ומעקב אחר הביצוע בפועל
 • הצטיידות רכש ואספקה בתחומים השונים לכל גופי המועצה ולמוסדות חינוך.
 • אספקת חומרים ואמצעים לגופי האחזקה והתפעול במועצה
 • ניהול לוגיסטי של מחסני המועצה.
 • אחריות לניהול המלאי ואספקת טובין.

היחידה אחראית לתשלומים, התאמות בנקים, תשלומי שכר, הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים, דו"חות שכר למשרד האוצר, והכנת דו"חות כספיים אחרים.

הקצבות לעמותות לשנת 2020

המועצה המקומית גן יבנה מודיעה בזאת על קבלת בקשות לתמיכה לשנת 2020.

על כל "מוסד ציבורי" הקיים ופועל בתחומי גן-יבנה (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה), ובכלל זה כל גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה אחרת, המבקש לקבל תמיכה, לרבות מענק, הלוואה, ערבות או סיוע כספי אחר מהמועצה המקומית גן-יבנה לשנת 2020, עבור פעילות המתקיימת בתחומה, לנקוט בפעולות הבאות:

להגיש את טפסי הבקשה
לצרף את כל המסמכים המתבקשים, כמפורט בנספח המצורף לטפסי הבקשה.
המועד האחרון להגשת הבקשות: יום ראשון, 3.5.2020. 

הגשת טופס הבקשה, חתום בידי מורשי חתימה ורואה חשבון של המוסד הציבורי, הינה תנאי מקדמי לקבלת התמיכה.
בקשות שיוגשו במועד מאוחר יותר ידחו ללא דיון, למעט מקרים חריגים.
העתקים מטפסי הבקשה והתבחינים שנקבעו במועצה ניתן לקבל במזכירות לשכת המנכ"ל, אצל הגב' דינה כהן -רח' הרצל 1 גן-יבנה, טל': 08-8545671 או להוריד בקישור זה

בהצעת התקציב לשנת 2020 כללה המועצה את סעיפי התמיכה.
לבירורים ניתן לפנות אל: מזכירות המועצה המקומית, רחוב הרצל 1 גן-יבנה, טל': 08-8545671.

להלן שיעורי התמיכות המוצעים לפי תחומים

סעיף תקציבי

נושא

סכום התמיכה

1829900820

תמיכה בעמותות ספורט

70,000 ש"ח

1828900820

תמיכות חברה וקהילה

140,000 ש"ח

1856000820

תמיכות בעמותות דת

85,000 ש"ח


תבחיני תמיכות וטפסי בקשה

תבחיני תמיכות בעמותות
פרטי בקשה לתמיכה
טופס לבקשת תמיכה
כתב הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת
הרשאה בלתי חוזרת
התחייבות המוסד הציבורי הנתמך

תמיכה בעמותות בשנים 2010 – 2012

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות