חיפוש

ארנונה וגביה

לפנייה למחלקת הארנונה והגבייה באמצעות טפסים מקוונים (עדכון הוראת קבע, בקשה להנחה בארנונה, נכס ריק, החלפת משלמים, אישור היעדר חובות וכו') לחץ כאן 

תיק תושב

תשלומי ארנונה

תשלום דוחות חניה

תשלום דוחות פיקוח כללי

הודעה לציבור בדבר הפחתת תעריפי אכיפה 13.5

טפסי בקשה ונוהל לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב

מנהלת הגבייה: איריס נעים
כתובת: רח' הרצל 6
מוקד בירורים ותשלומים בשעות 8:30-17:30 076-5300917
תשלום בכרטיס אשראי ללא המתנה: 03-9275814
פקס': 08-8545616
דוא"ל: irisn@gan-yavne.co.il

משרדי המחלקה פתוחים לקבלת קהל
בימי א'-ה' בשעות 8:00-12:30
ובימי א' גם בין השעות 16:00-18:00

מחלקת הגבייה מטפלת בכל הקשור להכנסות העצמיות של המועצה, בחיוב המסים ובאגרות למיניהן ובקבלת התשלומים, לרבות מסי הארנונה.

השירותים הניתנים ע"י מחלקת הגבייה:

ארנונה

הארנונה מהי?

הארנונה היא מס המוטל מדי שנה על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד.

הטלת הארנונה מעוגנת בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות מ-1941, שהוחלפה בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] וכן בצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, ובצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953.

הארנונה נועדה לסייע לרשות המקומית במימון פעולותיה לרווחת התושב, בתחומי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, הרווחה, איכות הסביבה, הביטחון, הגינון ועוד.

מדי שנה קובעת הממשלה את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות. הללו מעוגנים בחוק ההסדרים למשק המדינה.

הממשלה קובעת גם את שיעור תעריפי המינימום והמקסימום של הארנונה לנכסים השונים, בהתאם לסוגי השימושים השונים, שיעור ההנחות והקבוצות הזכאיות להן, ואילו הרשות המקומית מאשרת בצו המסים השנתי את תעריפיה והנחותיה, בתוך הגבולות שהוגדרו על ידי הממשלה.

לשירות התושבים עומד צוות עובדים מיומן ומוכשר העושה את המיטב כדי להעניק רמת שירות גבוהה ביותר לכל פונה. במקביל מוצעות לתושב דרכי תשלום נוספות (אינטרנט ו/או מענה טלפוני ממוחשב) שתכליתם הגמשת התהליך וחיסכון ניכר בזמנו של הפונה.

צו הארנונה המלא תלוי על לוחות המודעות בבנייני המועצה ברח' הרצל 1 והרצל 6.

דברי הסבר לטיוטת צו ארנונה לשנת 2021

טיוטת צו ארנונה לשנת 2021

אישור חריג לשנת 2019

צו ארנונה לשנת הכספים 2020

דברי הסבר צו ארנונה 2020
צו ארנונה לשנת הכספים 2019

צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת הכספים 2018
צו הארנונה 2017
צו ארנונה 2016
צו ארנונה 2015
צו ארנונה 2014
צו ארנונה 2013
אישור חריג להטלת ארנונה מיום 29/12/2011
צו ארנונה 2012
צו ארנונה 2011
צו ארנונה 2010
צו ארנונה 2009


השגה על חיוב הארנונה

כל נישום המחזיק בנכס ואשר קיבל הודעת שומה לשנת המס, זכאי להשיג על גובה חיוב הארנונה במקרה של טעות בסוג הנכס, גודל הנכס, השימוש בו, או אם אינו מחזיק בנכס כמשמעו בצו המועצות המקומיות.

את ההשגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה, עד 90 יום מקבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.

אם העילה להשגה הינה גודל הנכס, יש לצרף תשריט מדידה בחתימת מודד מוסמך.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

בעל הנכס רשאי לערער על התשובה להשגה, תוך 30 יום מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה.

את ההשגה ניתן להגיש באמצעות:
1. פקס': 08-8545616
2. דוא"ל: irisn@gan-yavne.co.il
3. דואר: מחלקת הגבייה, ת"ד 45 גן-יבנה 70800, עבור מנהל הארנונה במחלקת הגבייה
4. במסירה ידנית: מחלקת הגבייה, רח' הרצל 6 (קומה 1) גן-יבנה


טאבו – אישור על העדר חובות

לצורך קבלת אישור לטאבו יש לפעול כך:

1. לפנות אל המחלקה, בדואר, בפקס או בפנייה ישירה למחלקה.
2. לשלם במזומן את כל החובות למועצה כולל את חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד אליו נדרש האישור.
3. להמציא העתק חוזה וכן נסח רישום בטאבו.
4. לדווח על פרטי המעביר או המוכר: שם, מס' זהות, כתובת וטלפון.
5. למלא טופס במחלקת הגבייה בצירוף המסמכים המבוקשים: נסח טאבו, חוזה מכירה, צוואה או הסכם אחר.

* האישור כרוך בתשלום ויינתן עד 10 ימים ממועד הבקשה, למעט מקרים מיוחדים.


מוכרי ורוכשי נכסים

אדם המבקש לקנות נכס, יפנה ראשית ללשכת רישום המקרקעין ויבקש לראות את נסח הטאבו של הנכס אותו הוא מבקש לרכוש.

לאחר מכן, עליו לפנות לוועדה המקומית גן יבנה, ולוודא שהנכס הבנוי תואם את היתר הבניה שניתן לו.

במקרה שיתגלו חריגות בניה, מומלץ שהקונה ידאג לכך, שהמוכר יסדיר את כל הטעון תיקון ובכך יימנע הקונה מרכישת נכס עם התחייבויות.

כחלק מתהליך הרכישה המוכר חייב להמציא אישור מהמועצה על כך שהנכס נקי מחובות לרבות חיובים בגין היטלי השבחה.

תהליך בקשת האישור נמשך עד שבוע מיום הגשת הבקשה במחלקת הגבייה, ומותנה בסילוק כל החובות במזומן.


חילופי דיירים בנכס

על פי צו המועצות המקומיות, כל שינוי של מחזיקים בנכס מחייב מסירת הודעה על כך למחלקת הגבייה בכתב.

חילופי מחזיקים יתבצעו באחד מן המקרים הבאים:

 1. חוזה שכירות חתום על ידי שני צדדים
 2. חוזה מכירה חתום על ידי שני הצדדים

הפסקת חזקה בנכס על ידי שוכר.
במקרה בו חילופי המחזיקים נובע מחוזה שכירות, יש להעביר את חוזה השכירות למועצה תוך הקפדה על מספר דגשים:

 1. תקופת השכירות הינה לפחות 12 חודשים.
 2. בחוזה מופיעים כל הפרטים המזהים של המשכיר והשוכר וחתימות שני הצדדים.
 3. לחוזה צריכה להיות מצורפת כתובת למשלוח דואר של המחזיק הנכנס. יש להקפיד על כך כדי למנוע תקלות בקבלת דברי הדואר.
 4. קריאת מונה מים ליום העברת החזקה בנכס.
 5. יש לצרף טלפונים של המשכיר והשוכר לצורך בירורים במידה ויתעוררו.

באחריות שני הצדדים החתומים בחוזה להעביר את החוזה תוך חודש ימים מיום חתימתו.

* כל עוד לא התקבלה הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי השומה במועצה.


פטור מארנונה בגין נכס ריק

המחזיק נכס ריק (מרכוש ומאדם) שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שאינה עולה על שישה חודשים, יהיה זכאי לפטור מתשלום הארנונה.

עם תחילת התקופה יש להודיע על כך בכתב למחלקת הגבייה ובהמשך להציג חשבונות מים וחשמל לתקופה האמורה.

ההפחתה כאמור תינתן לגבי אותו נכס פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו, לתקופה של עד שישה חודשים.

טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק


אופני תשלום

מוקד בירורים ותשלומי מסי ארנונה, מים, ביוב, שילוט וחינוך

מענה קולי לתשלומים בלבד טל': 03-9275814
מים א-ה בשעות 22:00 – 08:00
וימי ו' בשעות 12:30 – 08:30

מענה אנושי לבירורים ותשלומים 076-5300917

בימים א-ה בשעות 17:00 – 08:00
וימי ו' בשעות 12:30 – 08:30

תשלום במחלקת הגבייה בשעות קבלת הקהל
בימי א'-ה' בשעות 8:00-12:30
ובימי א' גם בין השעות 16:00-18:00

תשלום באמצעות האינטרנט
באתר אינטרנט מאובטח 24 שעות ביממה: החברה לאוטומציה

תשלום מלוא הארנונה מראש לכל שנת הכספים

ניתן לבצע תשלום של מלוא הארנונה מראש לכל שנת הכספים עד לתאריך 31 בינואר בכל שנה (עפ"י חוק ההסדרים).

תשלום בהוראת קבע בבנק או בכרטיס האשראי
ניתן לשלם גם באמצעות הוראת קבע בבנק או באמצעות כרטיס האשראי.
הוראת קבע בנק (ארנונה +אגרת שמירה)

הוראת קבע אשראי (ארנונה+אגרת שמירה)
טופס הוראת קבע לבנק כולל תשלומי שכל"מ/קר"ב/ריתמיקה/ב. תאונות
טופס הוראת קבע באשראי כולל שכל"מ/קר"ב/ריתמיקה/ב. תאונות


הנחות ופטורים מארנונה

ההנחה במסים הינה לאותה שנת מס בלבד. לא ניתן לקבל הנחות רטרואקטיביות.

תושב המגלה כי ההנחה שניתנה לו בעבר התבטלה, מוטלת עליו האחריות לפנות למחלקת הגבייה לבירור הסיבה. כמו כן, עליו להמציא מסמכים עדכניים התומכים בזכאות להנחה.

סמכות המועצה למתן הנחות, מעוגנת בחוקים ותקנות שאושרו בכנסת ועל ידי שר הפנים, ואינה רשאית לסטות מהנחיות אלו.

זכאות עיקר מקבלי ההנחות נקבעת מנתוני המוסד לביטוח הלאומי, משרד הביטחון ומשרד האוצר המועברים למחלקת הגבייה אחת לתקופה. כל זכאי ששמו אינו מופיע ברשימות אלה, נדרש להביא אישור מאותם גורמים.

אם את/ה נכלל/ת ביותר מאחת מקבוצות ההנחה המוזכרות, תוכל/י לקבל רק הנחה אחת, אך זו תהיה ההנחה הגבוהה מבין אלו להן את/ה זכאי/ת.

למחזיק בשני נכסים תינתן הנחה לנכס אחד בלבד – הנכס בו המחזיק מתגורר בפועל ועל פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות. אם נמצא המחזיק זכאי להנחה, ויש ברצונו לשלם ארנונה לשנה מראש, ייהנה מהנחה נוספת בכפוף להנחיות משרד הפנים וחוק ההסדרים.

כל הזכאי להנחה בארנונה, וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי, נדרש להודיע על כך למחלקת הגבייה.

המועצה תהיה רשאית לבדוק את נתוני הבקשה ולאמתם בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה.

לא תינתנה הנחות לשנים קודמות אלא לשנת המס הנוכחית בלבד.

זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד ליום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהייה ההנחה שנקבעה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה.

טבלת שיעורי הנחות בארנונה
טופס בקשה להנחה בארנונה
טופס בקשה להנחת נזקק
טבלת מבחן הכנסה – 2016
מסמכים שיש לצרף לבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה
אישור ויתור סודיות


הדרכים לאכיפת חובות

אזרח אשר לא שילם את התשלום הדו-חודשי במועד הנדרש, יחויב בהפרשי הצמדה ובתוספת ריבית צמודה בשיעור 0.75% לחודש על פי חוק. בנוסף לכך, בחלוף 15 יום מהמועד הנקוב בחשבון, תישלח דרישה לתשלום חוב שתכלול את כל החובות שהצטברו בחשבונו .

במידה שלא ישולם החוב למרות הדרישה וההתראה, רשאית המועצה לפעול כנגד החייבים כמפורט בחוק בדרכים הבאות:

כמו כן יחולו על החייב (בנוסף על חובו למועצה) גם הוצאות נוספות כגון: הוצאות המשפט, הוצאה לפועל, הוצאות עיקולים ושכר טרחת עורך דין (כמתחייב בחוק).

מאחר והמועצה אינה מעוניינת להפעיל אמצעי אכיפה ולגרום להוצאות כספיות מיותרות, אנא הסדירו את חובכם בטרם יופעלו נגדכם הליכי גבייה מנהלית או משפטית הכרוכים בתוספת הוצאות.


נוהל פומביות הדיון בוועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת גן יבנה

לדיוני ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת גן יבנה [להלן- הוועדה] יינתן פומבי, בהתאם לסעיף 11א לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977 [להלן-התקנות], על פי הנוהל שלהלן:

 1. ישיבות הוועדה תתקיימנה באולם דיונים שיועד לשם כך, באופן נפרד מאגפי הגזברות והגביה, תוך מתן שירותי מזכירות מתאימים במסגרת נפרדת, בהפרדה ממזכירות אגפי הגזברות והגביה.
 2. הנוכחות באולם הדיונים של מי שאינו צד להליך המתקיים בפני הוועדה תתאפשר רק במקומות הישיבה שנועדו לכך, ואך ורק כמספר מקומות הישיבה הפנויים, מבלי שהדבר יפריע למהלך התקין של הדיון. לא תותר ישיבה סביב שולחן דיוני הוועדה.
 3. הישיבה סביב שולחן דיוני הוועדה תותר רק לבעלי הדין ובאי כוחם הנוגעים לדיון הנערך בפניה ולא למי שאינו צד להליך.
 4. זכות הדיבור תינתן על ידי יושב ראש הוועדה רק לבעלי הדין ובאי כוחם.
 5. הוועדה רשאית לדון בערר מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, אם ראתה צורך בכך, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול הדיון בהתאם להוראה 11א(ב) לתקנות.
 6. יושב ראש הועדה רשאי להורות, מחמת הפרעות לדיון, כי הדיון יופסק או יתקיים בדלתיים סגורות בהתאם להוראה 11א(ג) לתקנות.
 7. יושב ראש הועדה רשאי להתרות באדם המפריע, לדעתו, למהלך התקין של הדיון ולהורות על הרחקתו בהתאם להוראה 11א(ד) לתקנות.
 8. מנכ"ל המועצה, בתיאום עם קב"ט המועצה, יהיו רשאים לפעול ולקבוע מעת לעת הסדרי אבטחה ככל שיידרש. לעניין זה, יושב הראש רשאי להיעזר בשירותי האבטחה ו/או שירותי השיטור של המועצה.

מים וביוב

החל ב-1.7.2010 עברה האחריות לרשת המים לידי תאגיד "מי יבנה", מתוקף חוק תאגידי מים וביוב תשס"א.

פרטים מלאים אודות פעילות התאגיד, תעריפי המיום והביוב, אופני התשלום, עדכון מספר נפשות ועוד באתר התאגיד

מרכז שירות הלקוחות של התאגיד:
כתובת: קניון לב גן-יבנה, רח' הרצל 42
טל': 08-6992000
פקס: 08-6992005
לבירורים ותשלומים 1-700-50-41-42

קבלת קהל:
יום א' 8:00-12:30, 16:00-18:00
ימים ב'-ה' 8:00-13:00

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 13:30-15:00

להודעות על שבר ותקלה: 106 (בשיחה מקומית) או 8573706 (בשיחות מטל' נייד או מחוץ לישוב)

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות