דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

הארכת מכרז לשירות הסעות יומיות לבעלי מוגבליות

ה-463-11

ג' בטבת תשע"ח
21 בדצמבר 2017


הנדון: הודעה בדבר הארכת מועד- מכרז מס' 54/17
            למתן שירותי הסעות יומיות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים

1. בהתאם להוראת סעיף 11 למסמך ההוראות למשתתפים מתכבדת המועצה המקומית גן יבנה להודיע, כי המועד להגשת ההצעות למכרז שבנדון הוארך עד ליום 7/1/18 שעה 14.00.
למען הסר ספק יובהר, כי תוקף ערבות המכרז יוארך בהתאמה כך שערבות המכרז תעמוד בתוקפה עד ליום 7/4/18.
כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.
2. בכפוף למסמך תיקון זה יתר הוראות המכרז ייוותרו ללא שינוי.

3. מסמך זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל משתתף לצרף מסמך זה על נספחיו להצעתו, כשהוא חתום על ידו בתחתית העמוד. 

 

 

בברכה,

  הארכת מכרז לשירות הסעות יומית לבעלי מוגבליות
הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד