דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז חיצוני מס' 17/17-בודק בקשות להיתרי בניה

29/03/2017

תואר המשרה: בודק בקשות להיתרי בניה

 

היקף משרה: 100%

 

דרגת המשרה: 37-41 מח"ר/מהנדסים/הנדסאים

 

תיאור התפקיד

1. בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה ברשות המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות

    שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.

    תחומי אחריות:

    א. בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה.

    ב.  קבלת קהל ומענה לפניות.

    ג.   מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.

 

2. בקרה וטיפול בהיתרי בניה:

    א. בדיקה ידנית/מקוונת של תכניות הנדסיות להקמת מבנים חדשים ו/או להרחבת דיור או לשינוי

         לשינוי בתכניות הנדסיות של מבנים ברשות המקומית.

     ב. בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, כולל בדיקת תכניות ומפרטים טכניים   

         שהוגשו והתאמתם לתיק המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה )כגון: בדיקת

         שטחים ואחוזי בנייה, בעלויות על הנכס, מפות טופוגרפיות,מפות מצביות, תיק בניין, מסמכים

         ואסמכתאות נלווים וכיו"ב(.

     ג. הוצאת מכתבי דרישה )על סמך הבדיקה הראשונית ובמידת הצורך( המפרטים את הנדרש לתיקון

         הבקשה להיתר, לפני הגשתה לוועדה.

     ד. וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך ומחוץ  

         לרשות לקבלת האישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.

     ה. פרסום הבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות, או החלטה על פרסום  

         מחדש במקרה של שוני מהתכנית שחלה על האזור.

     ו.  מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תיקים העתידים להיות מועברים לוועדה לתכנון

          ולבנייה.

     ז.  סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה )דו"חות המפרטים את מהות הבקשה, סיכום תמצית

         ההתנגדויות, חישובי שטחים, המלצות, חוות דעת מקצועיות וכל החומר הנדרש לצורך דיון בוועדות

         התכנון( והעברתם לאישור מהנדס הרשות.

    ח.  בדיקת התאמה מלאה בין התשריטים, על פי האישורים הסופיים.

    ט.  הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.

     י.  בדיקת תנאים לעריכת חשבון )טבלת שטחים, נתונים כמותיים לחיוב היטלים וכיו"ב( והכנת

         שוברים לתשלום.

    יא. הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.

    יב. הפקת דו"חות ניהוליים בחתכים שונים )כגון: דו"ח מעקב הכנסות מגביית אגרות, נתונים

         סטטיסטיים על היתרי בנייה וכיוצ"ב(, בדיקתם והגשתם לממונה.

 

3. קבלת קהל ומענה לפניות:

    א. מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים בעלי ענין בכל הקשור לתהליכי והליכי הרישוי

         הנדרשים להוצאת היתרי בנייה.

    ב. טיפול בבעיות המופנות ע"י המהנדס.

    ג. מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ רשותיים לגבי אפשרויות ומגבלות לבנייה

       בשטח, על פי תכניות בניין עיר שחלות עליו.

 

4. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים:

    א. מתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים הקשורים לאחריותו.

    ב. דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות, בהתאם להנחיות מהנדס/

        אדריכל הרשות.

    ג. עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.

 

דרישות תפקיד מיוחדות

שפות: עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות תיב"מ ו-OFFICE .

שירות ועבודה מול קהל.

 

כפיפות :

כפיפות מקצועית וניהולית למהנדס הרשות.

 

דרישות המשרה

 

השכלה:מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות או בתכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה

להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.

או הנדסאי אדריכלות/בניין.

 

ניסיון מקצועי: עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים, ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי בקשות להיתרי בנייה.

עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד תכנון.

  

טופס הגשת מועמדות, ניתן לקבל אצל מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה, טלפון 08-8545671 או להוריד בקישור זה.

 

תאריך הגשה אחרון במזכירות לשכת מנכ"ל במסירה ידנית 1.6.17 בשעות העבודה המקובלות.                                                                                                            

        

            

הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד